Nhìn lại chiến lược nhà ở quốc gia 2011-2020, tầm nhìn đến 2030

Giải quyết nhà ở cho người lao động - cần một lối thoát khẩn cấp

Mục tiêu 12,5 triệu m2 nhà giá rẻ đến năm 2020 nhưng chỉ đạt 5,21 triệu m2, đạt 42% (đơn vị tính: Triệu m2).
Mục tiêu 12,5 triệu m2 nhà giá rẻ đến năm 2020 nhưng chỉ đạt 5,21 triệu m2, đạt 42% (đơn vị tính: Triệu m2).
Mục tiêu 12,5 triệu m2 nhà giá rẻ đến năm 2020 nhưng chỉ đạt 5,21 triệu m2, đạt 42% (đơn vị tính: Triệu m2).
Lên top