Giá nước tăng 11% để giảm thất thoát nước nhanh

Tỉ lệ thất thoát nước hiện nay là 26,3 %.
Tỉ lệ thất thoát nước hiện nay là 26,3 %.