Gia Lai: Từ chối bổ nhiệm một trường hợp là con cán bộ lãnh đạo huyện