Gia Lai: Mối lo từ hệ thống thủy điện, thuỷ lợi “treo” trên đầu