Gia Lai: Hiểm họa dưới những chiếc giếng sâu

Chỉ với vài tấm ván, sợi dây thừng và gàu múc đất được độ chế, nhóm phu giếng đánh đu mạng sống của mình dưới giếng sâu. Ảnh: Minh Tân
Chỉ với vài tấm ván, sợi dây thừng và gàu múc đất được độ chế, nhóm phu giếng đánh đu mạng sống của mình dưới giếng sâu. Ảnh: Minh Tân
Chỉ với vài tấm ván, sợi dây thừng và gàu múc đất được độ chế, nhóm phu giếng đánh đu mạng sống của mình dưới giếng sâu. Ảnh: Minh Tân
Lên top