Gia đình cụ Minh Hồ dành tiền phúng viếng ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lập quỹ khuyến học