Gạc Ma nhắc để tự hào

Thiếu tướng Hoàng Kiền mong muốn "nhắc đến Gạc Ma là sự tự hào chứ không chỉ bi thương". Ảnh: TT
Thiếu tướng Hoàng Kiền mong muốn "nhắc đến Gạc Ma là sự tự hào chứ không chỉ bi thương". Ảnh: TT
Thiếu tướng Hoàng Kiền mong muốn "nhắc đến Gạc Ma là sự tự hào chứ không chỉ bi thương". Ảnh: TT