Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Formosa cố ý làm sai khi tuồn chất thải nguy hại ra ngoài