F0 điều trị tại nhà tăng, Bình Dương mở thêm trạm y tế lưu động

Trong bối cảnh F0 điều trị tại nhà tăng, tỉnh Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động.
Trong bối cảnh F0 điều trị tại nhà tăng, tỉnh Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động.
Trong bối cảnh F0 điều trị tại nhà tăng, tỉnh Bình Dương mở thêm các trạm y tế lưu động.
Lên top