EVN SPC khắc phục hoàn toàn sự cố về điện do bão số 12

Nhân viên EVN SPC khắc phục sự cố
Nhân viên EVN SPC khắc phục sự cố