EVN Hanoi khai hỏa “Cuộc cách mạng công nghệ” trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng