EVN Hà Nội: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10.2017