Đường sắt vận chuyển miễn phí y, bác sĩ vào hỗ trợ chống dịch

Đường sắt vận chuyển miễn phí y, bác sĩ vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh VNR
Đường sắt vận chuyển miễn phí y, bác sĩ vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh VNR
Đường sắt vận chuyển miễn phí y, bác sĩ vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch. Ảnh VNR
Lên top