Đường Hồ Chí Minh: Sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai

Đường Hồ Chí Minh đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi. Ảnh: PV
Đường Hồ Chí Minh đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi. Ảnh: PV
Đường Hồ Chí Minh đoạn từ Năm Căn đến Đất Mũi. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM