Đường 60 tỉ chưa bàn giao đã xuất hiện điểm sạt lở nghiêm trọng

Điểm sạt xuất hiện 4 tháng nay trên đường đô thị dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Điểm sạt xuất hiện 4 tháng nay trên đường đô thị dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Điểm sạt xuất hiện 4 tháng nay trên đường đô thị dọc sông Sê Pôn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top