Được thăng quan dù có trách nhiệm trong việc để mất hơn 10.500 ha rừng

Hàng ngàn ha rừng của Cty LN Cư M'Lan bị mất sau thời gian được giao quản lý, bảo vệ.
Hàng ngàn ha rừng của Cty LN Cư M'Lan bị mất sau thời gian được giao quản lý, bảo vệ.
Hàng ngàn ha rừng của Cty LN Cư M'Lan bị mất sau thời gian được giao quản lý, bảo vệ.
Lên top