Dựa vào sức dân, Trà Vinh từng bước đẩy lùi dịch bệnh

Lên top