Dự kiến khách đến chợ Viềng Nam Định năm 2014 tăng đột biến