Dòng người xếp hàng dài xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám