Động đất Sông Tranh: Nhiều công trình, nhà dân hư hỏng