Đồng bào Tây Nguyên tin tưởng vào các quyết sách ở Đại hội XIII của Đảng

Đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên đặt nhiều kỳ vọng ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.X
Đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên đặt nhiều kỳ vọng ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.X
Đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên đặt nhiều kỳ vọng ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: T.X
Lên top