Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Mẫn không đủ điều kiện thụ lý

Ông Nguyễn Minh Mẫn.
Ông Nguyễn Minh Mẫn.