Đơn giản thủ tục cho người thụ hưởng

Kiện toàn công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Kiện toàn công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Kiện toàn công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính tại Bảo hiểm xã hội Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top