Đời măng và những phận người hái lượm

Một góc rừng măng nứa ở bản Pà Khốm.
Một góc rừng măng nứa ở bản Pà Khốm.
Một góc rừng măng nứa ở bản Pà Khốm.
Lên top