Đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Quản lý lỏng!

Công ty Đức Thành đổ trộm chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường, nhưng không khắc phục, xử lý hậu quả. Ảnh: HL
Công ty Đức Thành đổ trộm chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường, nhưng không khắc phục, xử lý hậu quả. Ảnh: HL
Công ty Đức Thành đổ trộm chất thải tro bay từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường, nhưng không khắc phục, xử lý hậu quả. Ảnh: HL
Lên top