Đo mưa thời 4.0

Ông Chính (bìa trái) trong một lần đi thị sát vùng lũ
Ông Chính (bìa trái) trong một lần đi thị sát vùng lũ
Ông Chính (bìa trái) trong một lần đi thị sát vùng lũ
Lên top