Đo mưa thời 4.0

Ông Chính (bìa trái) trong một lần đi thị sát vùng lũ
Ông Chính (bìa trái) trong một lần đi thị sát vùng lũ