Đình chỉ hoạt động 7 tàu chở khách du lịch tại Nhơn Lý