Cty CP ximăng vicem Hoàng Mai (Nghệ An):

Đình chỉ công tác kế toán trưởng và giám đốc XN mỏ