Điều tra hiện trạng 800 doanh nghiệp xuất nhập khẩu máy móc