Điều kiện để được lưu thông và sản xuất trong tình hình mới ở Bình Dương

Các chốt kiểm soát liên xã phường sẽ được gỡ bỏ bớt để nới lưu thông cho người dân.
Các chốt kiểm soát liên xã phường sẽ được gỡ bỏ bớt để nới lưu thông cho người dân.
Các chốt kiểm soát liên xã phường sẽ được gỡ bỏ bớt để nới lưu thông cho người dân.
Lên top