Điều chuyển, kỷ luật lãnh đạo nếu giải ngân vốn đầu tư chậm

Giải ngân vốn đầu tư chậm sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh minh họa GT
Giải ngân vốn đầu tư chậm sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh minh họa GT
Giải ngân vốn đầu tư chậm sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Ảnh minh họa GT
Lên top