Diễn tập cứu hộ biển chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017