Điện lực Đắk Lắk: Tăng cường kiểm tra sử dụng điện

PC Đắk Lắk thực hiện kiểm tra đường dây hạ thế sau TBA T28- ĐD471KNA2.
PC Đắk Lắk thực hiện kiểm tra đường dây hạ thế sau TBA T28- ĐD471KNA2.
PC Đắk Lắk thực hiện kiểm tra đường dây hạ thế sau TBA T28- ĐD471KNA2.
Lên top