Điện lực Đắk Lắk bố trí 50% CBCNV làm việc từ xa phòng COVID-19

Các Tổ thao tác lưu động đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình công tác.
Các Tổ thao tác lưu động đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình công tác.
Các Tổ thao tác lưu động đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình công tác.
Lên top