Điện Biên: Duy trì hiệu quả đội ngũ cô đỡ thôn bản

Cô đỡ thôn, bản - “cánh tay nối dài” của ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Ảnh: song an
Cô đỡ thôn, bản - “cánh tay nối dài” của ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Ảnh: song an
Cô đỡ thôn, bản - “cánh tay nối dài” của ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Ảnh: song an
Lên top