Điện Biên dỡ bỏ phong tỏa 2 bản liên quan đến bệnh nhân số 1972

Cán bộ và lực lượng tại chỗ xã Nà Nhạn thu dọn đồ dùng, dụng cụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát phòng dịch.
Cán bộ và lực lượng tại chỗ xã Nà Nhạn thu dọn đồ dùng, dụng cụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát phòng dịch.
Cán bộ và lực lượng tại chỗ xã Nà Nhạn thu dọn đồ dùng, dụng cụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát phòng dịch.
Lên top