Điểm hỗ trợ Grab Nha Trang tụ tập đông người, bất chấp Chỉ thị 16

Hơn 10 người tụ tập tại điểm hỗ trợ Grab Nha Trang, Khánh Hòa để đăng ký. Ảnh: T.N
Hơn 10 người tụ tập tại điểm hỗ trợ Grab Nha Trang, Khánh Hòa để đăng ký. Ảnh: T.N
Hơn 10 người tụ tập tại điểm hỗ trợ Grab Nha Trang, Khánh Hòa để đăng ký. Ảnh: T.N
Lên top