Dịch bệnh phức tạp, Trà Vinh lập thêm 2 vùng cách ly y tế

Lên top