Di tích Chiến trường Ðiện Biên Phủ bao giờ phát huy giá trị?

Đồi A1 - Điểm di tích thành phần quan trọng thuộc Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Đồi A1 - Điểm di tích thành phần quan trọng thuộc Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Đồi A1 - Điểm di tích thành phần quan trọng thuộc Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top