Đi lễ giờ hành chính, hiệu trưởng ở Hà Nội mất chức