Di dời Rạp Hòa Bình, Dinh Tỉnh trưởng: Tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến

Lên top