Đi bộ từ thiện “Chung bước yêu thương - Trao niềm hy vọng”