Đề xuất thay đổi cơ chế giao vốn bảo trì hạ tầng đường sắt

Công nhân duy tu, sửa chữa đường sắt. Ảnh GT
Công nhân duy tu, sửa chữa đường sắt. Ảnh GT
Công nhân duy tu, sửa chữa đường sắt. Ảnh GT
Lên top