Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt cán bộ vụ điều chỉnh giới tính ở Cà Mau

Anh Lâm Thị Mỹ Châu giấy tờ mang giới tính nữ, khi điều chỉnh bị hướng dẫn đi... chuyển giới
Anh Lâm Thị Mỹ Châu giấy tờ mang giới tính nữ, khi điều chỉnh bị hướng dẫn đi... chuyển giới