Đề nghị bỏ đốt vàng mã: Người dân "thủ phủ" vàng mã Văn Hội lên tiếng