Quảng Nam:

Dầu đen vón cục và rác thải lại trôi tấp vào bờ biển Núi Thành