Đặt tên đường theo công nghệ GIS, người dân TP.HCM và du khách được lợi gì?

TP HCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân.
TP HCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân.
TP HCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân.
Lên top