Đặt niềm tin ĐH XIII của Đảng sẽ đem lại một đất nước VN phồn vinh hơn

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ảnh do nhân vật cung cấp).
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ảnh do nhân vật cung cấp).
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (ảnh do nhân vật cung cấp).
Lên top