Đào giếng, phát hiện 4 quả đạn thần công có từ thời Tây Sơn

4 quả đạn thần công có từ thế kỷ XVIII. Ảnh: N.T
4 quả đạn thần công có từ thế kỷ XVIII. Ảnh: N.T
4 quả đạn thần công có từ thế kỷ XVIII. Ảnh: N.T
Lên top