CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG KHỐI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

Đánh giá hiệu quả kinh doanh để xác định mức chi trả tiền lương

Lương khối DNNN và các thành phần còn lại trong nền kinh tế đang tồn tại nhiều bất cập. Ảnh: P.V
Lương khối DNNN và các thành phần còn lại trong nền kinh tế đang tồn tại nhiều bất cập. Ảnh: P.V